Privacy Policy

Privacy Policy

Praktijk Marja hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk Marja houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; het uitvoeren van een goede, professionele behandeling  en voor administratieve doeleinden.
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; zoals NAW-gegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, gegevens die van belang zijn voor een goede behandeling en die u actief verstrekt.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen zonder uw nadrukkelijke toestemming;
  • Uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze verzameld zijn en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
  • De praktijk houdt zich aan een geheimhoudingsplicht.
  • U altijd het recht heeft om uw persoonsgegevens in te zien of te verwijderen.
  • We op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Praktijk Marja zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen is dat uiteraard altijd mogelijk via onze contactgegevens.

Op dit artikel kan niet (meer) gereageerd worden.